Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Pravice bolnikov > Turistična taksa

Iz naslova pravic in ugodnosti iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja (invalidnost ali telesna okvara) za onkološke bolnice, izhaja pravica do oprostitev plačila turistične takse, in sicer:

18. člen “Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)” določa, da so v Sloveniji plačila turistične takse in posledično promocijske takse, oproščeni zavarovanci, pri katerih je ugotovljena invalidnost, oz. telesna okvara. Za oprostitev je potrebno predložiti fotokopijo potrdila o ugotavljanju invalidnosti, oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije.

V primeru predložitve kopije potrdila, se le-ta predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

Oprostitev plačila turistične takse v Sloveniji velja za slovenske in tuje državljane.

Do oprostitve plačila turistične in posledično promocijske takse v Sloveniji, so upravičeni še:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Kaj pa na Hrvaškem?

Tam so po “Zakonu o boravišnoj pristojbi”, plačila turistične takse oproščeni invalidi, ki jim je podana najmanj 70 % telesna okvara, ter njihov spremljevalec. Zavarovanec dokazuje invalidnost, oz. telesno okvaro na enak način kot v Sloveniji.